الیا کازان

فیلم در بارانداز
نقدها
ظفر سهرابی نیا

نگاهی به فیلم در بارانداز

فیلم در بارانداز مرحله به مرحله به پرورش قهرمان داستان می پردازد تا آن را به سرمنزل مقصود برساند و چهره ای کاریزماتیک برای رهبری

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید