جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آزمایشگاه تئاتر

مستند آزمایشگاه تئاتر
آثار
ظفر سهرابی نیا

مستند آزمایشگاه تئاتر به کارگردانی ظفر سهرابی نیا

آزمایشگاه تئاتر یک مکان – زمان است که در آن، یک مجموعه، زیر نظر یک استاد، یک کار آزمایش را در حوزه های مختلف تئاتر انجام داده و جدای از موارد ضروری، نمایشی را برای مخاطبان تولید می کنند.

ادامه مطلب »

از بقیه مقالات هم دیدن فرمائید